వీడియోలు

ఎంతటి భాగ్యమో (Devotional Song)

ఎంతటి భాగ్యమో (Devotional Song) రాగం: షణ్ముఖ ప్రియ తాళం: ఆదితాళం గానం: శ్రీ మిత్రా సంగీతం: శ్రీ భాస్కర రెడ్డి లిరిక్స్: శ్రీమతి మంత్రి ప్రగడ దుర్గంబ MANTRI PRAGADA MARKANDEYULU, Litt.D., Poet, Novelist, Song and Story Writer Hyderabad-TS - India +91-9951038802, +91-8186945103 Email: [email protected] Twitter: @mrkndyl68

What's your reaction?

Leave A Reply

Your email address will not be published.