కథలు

దరిద్రుడిని ఎవరూ బాగుచేయలేరు Story

దరిద్రుడిని ఎవరూ బాగుచేయలేరు Story MANTRI PRAGADA MARKANDEYULU, Litt.D., Poet, Novelist, Song and Story Writer (The Scholar) B. Com, DBM, PGDCA, DCP, (Visited Nairobi-Kenya, East Africa)
దరిద్రుడిని ఎవరూ బాగుచేయలేరు

What's your reaction?

Leave A Reply

Your email address will not be published.